Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně tyto Podmínky. Tím, že vstoupíte na tyto webové stránky www. sudek-atelier.cz (dále jen „Webové stránky“) a/nebo je začnete využívat, projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky vlastní a provozuje společnost PPF Art a.s. zapsaná a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, Česká republika (dále jen „společnost PPF“). Společnost PPF tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Společnost PPF výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

UŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze společnost PPF.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené společností PPF na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno společnosti PPF.

Obsah Webových stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části Obsahu uvedeno jinak.

Obsah Webových stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených níže v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozím odstavci,

· Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby) · z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách · vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti PPF k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností PPF na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemáte žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF jakkoliv nakládat.

Zvláštní podmínky pro užití Fotografií

Pojem „Fotografie“ zahrnuje všechny fotografie a snímky, jež jsou umístěny na Webových stránkách, zejména pak fotografie a snímky uměleckých děl vystavovaných v Ateliéru Josefa Sudka, chráněné autorskými právy, v digitální podobě a jakékoliv textové informace s nimi související, a to jako fotografie se sníženým rozlišením (dále jen „Náhledové Fotografie“).

Otevření databáze a její prohlížení je bezplatné.

Povolené užití Náhledových Fotografií

Společnost PPF Vám umožňuje stahování Náhledových Fotografií zdarma na Váš počítač a jejich používání na tomto počítači pro Vaše posouzení, zda podáte žádost o stažení Fotografie v tiskové kvalitě za podmínek uvedených níže. K jinému, než shora uvedenému účelu nejste oprávněn/a Náhledovou Fotografii užít. Je tedy výslovně zakázáno Náhledovou Fotografii užít:

- ve výsledném produktu uživatele Webových stránek, - ve spojení s výsledným produktem uživatele Webových stránek, - šířením na veřejnosti, - šířením na on-line distribuci nebo dalším šíření prostřednictvím jiného distribučního systému.

K Náhledovým Fotografiím Vám tedy společnost PPF neposkytuje žádná další oprávnění.

Povolené užití Fotografií v tiskové kvalitě

Užití Fotografií v tiskové kvalitě je vždy vázáno na předchozí písemný souhlas společnosti PPF.

Pro získání souhlasu s užitím Fotografie v tiskové kvalitě vyplňte elektronický formulář „Žádost“. V žádosti uveďte k jakému účelu, v jakém rozsahu a po jakou dobu, máte zájem Fotografii v tiskové kvalitě užívat. S ohledem na účel a časový rozsah užití takové Fotografie, jež v žádosti uvedete, bude výlučně na uvážení společnosti PPF, zda Vaše žádost bude schválena či zamítnuta a Vy budete moci takovou Fotografii v tiskové kvalitě užít. Pro získání souhlasu s užitím Fotografie v tiskové kvalitě jste povinen/na vyplnit v žádosti pouze pravdivé a úplné údaje. Bude-li Vaše žádost schválena, bude Vám umožněno Fotografii v tiskové kvalitě stáhnout, a to prostřednictvím sítě internet přímým stažením ze serveru a užít k účelu uvedenému v žádosti.

Stažením Fotografie v tiskové kvalitě se v žádném případě nestáváte jejím vlastníkem. Fotografii v tiskové kvalitě lze využít pouze pro účel, způsobem a v rozsahu Vámi stanoveném v žádosti, která byla společností PPF schválena, resp. za podmínek stanovených společností PPF.

V žádném případě nejste oprávněn/a s Fotografií v tiskové kvalitě libovolně nakládat. Uživatel, kterému bylo umožněno Fotografii v tiskové kvalitě stáhnout, se zavazuje, že takovou Fotografii užije pouze v souladu s účelem, způsobem a v rozsahu, k němuž bylo umožněno Fotografii v tiskové kvalitě stáhnout a užít, a to pouze jednou.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se tedy ujednává, že nebude-li společností PPF výslovně stanoveno jinak, a to na základě Vaší žádosti, je zejména zakázáno:

- Fotografii staženou v tiskové kvalitě předávat, prodávat či jakkoli jinak poskytnout do užívání jiné osobě či této jiné osobě jakkoli zpřístupnit, - vytvářet rozmnoženiny Fotografie stažené v tiskové kvalitě, - užívat Fotografii v tiskové kvalitě k jinému účelu, než ke kterému společnost PPF poskytla oprávnění, - užívat Fotografii v tiskové kvalitě v jiném rozsahu a/nebo způsobem, k nimž společnost PPF poskytla oprávnění, - Fotografii v tiskové kvalitě rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do takové Fotografie zasahovat, - Fotografii v tiskové kvalitě užívat na jiném území než území České republiky.

Dále je výslovně zakázáno Fotografii staženou v tiskové kvalitě:

- zařazovat do materiálů či spojovat s díly a/nebo materiály porušujícími právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům či záměrům společnosti PPF, s klamavými či nepravdivými zprávami či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů společnosti PPF a Přidružených společností či jiných třetích osob, s materiály, které jsou proti lidské důstojnosti a/nebo které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví a/nebo které propagují násilí či jakékoliv jiné protiprávní jednání, - užívat v rozporu se zájmy jejích autorů nebo způsobem, který bude představovat zásah do práv či právem chráněných zájmů autora takové Fotografie, či jiných třetích osob.

V žádném případě nejste oprávněn převádět či postupovat své oprávnění k užití Fotografie stažené v tiskové kvalitě poskytnuté Vám společností PPF na třetí osoby.

Právo užít Fotografii v tiskové kvalitě vzniká dnem, kdy společnost PPF udělila k jejímu užití souhlas, to však pouze k účelu, v rozsahu a způsobem, ke kterým společnost PPF udělila svůj souhlas.

Oprávnění užít Fotografii v tiskové kvalitě je poskytováno jako nevýhradní. Společnost PPF je oprávněna poskytnout stejné oprávněním i dalším subjektům, případně poskytnout třetí osobě k určitým Fotografiím v tiskové kvalitě výhradní užívací právo a tím Vaše práva k užití vybraných Fotografií v tiskové kvalitě omezit (pokud nebude dohodnuto jinak).

V případě porušení některého z bodů uvedených výše nebo v případě užití Fotografie (ať již Náhledové Fotografie či Fotografie v tiskové kvalitě) v rozporu s podmínkami užití, jak jsou tyto uvedeny výše v těchto Podmínkách, berete na vědomí, že:

- takové užití Fotografie může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy společnosti PPF, - společnost PPF je oprávněna na Vás požadovat smluvní pokutu, která činí 50.000,- Kč; nárok na náhradu škody tím není dotčen, - uhradíte společnosti PPF všechny škody, které jí vznikly tím, že došlo k porušení podmínek uvedených výše a došlo tak k zásahu do autorských práv autorů či jiných třetích osob.

V případě, že budete požadovat spojit Fotografii s autorským dílem (literárním či uměleckým), vyhrazuje si společnost PPF právo vyžádat si od Vás předložení takovéhoto autorského díla ke schválení.

Po užití Fotografie jste povinen/na a zavazujete se každou Fotografii odstranit ze záznamového média, na které jste Fotografii uložil/a.

V případě porušení podmínek uvedených v předchozích dvou odstavcích platí, že společnost PPF je oprávněna na Vás požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.

Ohledně smluvních pokut obecně platí, že zaplacení smluvní pokuty Vás nezbavuje povinnosti k náhradě škody vzniklé společnosti PPF. Výše smluvní pokuty se na náhradu škody vzniklé společnosti PPF nezapočítává.

Pokud máte zájem užít Fotografii jménem svého zaměstnavatele, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/na přijmout tato licenční ujednaní jménem svého zaměstnavatele.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Obsah na těchto Webových stránkách je určen pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá společnost PPF z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto společnost PPF v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Společnost PPF vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto Webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení společností PPF opraveny.

Společnost PPF nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost PPF Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje společnost PPF ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost PPF tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

ODKAZY

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě webových stránek třetí osoby byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost PPF nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných z webových stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládajícími společnost PPF, ovládanými společně se společností PPF či jinak spojenými se společností PPF (společně dále jen „Přidružené společnosti“„Stránky přidružených společností“). Při návštěvě některé Stránky přidružené společnosti byste se měli seznámit s jejími podmínkami užití. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že společnost PPF nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah Stránek přidružených společností, nebude účastníkem žádné transakce týkající se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek přidružených společností a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost PPF respektuje soukromí uživatelů Webových stránek. Společnost PPF shromažďuje pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které společnosti PPF sami uživatelé dobrovolně poskytnou. Společnost PPF využije tyto údaje pouze pro účel, pro který byly tyto údaje poskytnuty. Příležitostně mohou být tyto údaje použity ke spojení společnosti PPF s uživatelem pro lepší zajištění potřeb uživatelů.

Společnost PPF však nevylučuje, že přístup do některé části Webových stránek či pro získání konkrétního obsahu Webových stránek, může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a případně i jiných zákonů. V takovém případě se společnost PPF zavazuje nakládat s uživatelem poskytnutými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jakož i jinými právními předpisy.

Společnost PPF se v souvislosti s případným shromažďováním osobních údajů dle výše uvedeného zavazuje, že bude uchovávat poskytnuté osobní údaje bezpečně a chránit je před neoprávněným zásahem třetích osob, jejich zneužitím, zcizením či zveřejněním. Poskytnuté osobní údaje budou shromážděny na počítačovém serveru v kontrolovaném a chráněném prostředí zajišťovaném moderním hardware a software.

PŘÍSPĚVKY

Část Webových stránek může obsahovat informace od třetích osob (dále jen „Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Webových stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese společnost PPF odpovědnost.

COOKIES

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z Webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si Webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i Webové stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Společnost PPF například sleduje celkový počet návštěvníků Webových stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Webových stránek.

PROHLÁŠENÍ O DOSTUPNOSTI

Společnost PPF prohlašuje, že cílem těchto Webových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich Obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Společnost PPF si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Webových stránkách (dále jen „chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež společnost PPF případně na Webových stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňují, nesmějí k takto chráněným informacím vstupovat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S výjimkou těchto Podmínek a licenčních ujednání vztahujících se k užívání Fotografií k užití třetí osobou přímo určených nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností PPF a uživatelem sítě internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webových stránek a jejich obsahu, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze společnost PPF. Právní vztahy, které mezi společností PPF a uživatelem těchto Webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 31. 5. 2011.

Tyto Podmínky jsou zároveň vyhotoveny v anglickém a v českém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým textem Podmínek se aplikuje český text Podmínek.

KONTAKTAteliér Josefa Sudka
Újezd 30
Praha 1, 110 00
Česká republika
info@atelierjosefasudka.cz

Otevřeno denně kromě
pondělí 12 - 18 hod.

VSTUPNÉZákladní vstupné | 10 Kč
Studenti uměleckých škol | Zdarma

Na této stránce používáme soubory cookies. Prohlížením webu souhlasíte s jejich užitím.          Souhlasím, již toto upozornění nezobrazovat.